To jest archiwalna wersja strony. Nowa strona dostępna jest pod adresem: https://www.erceunescolodz.org
This is an archive version of the website. Please find new version at https://www.erceunescolodz.orgINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Tylna 3, 90-364 Łódź.

2.We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem e-mail: iod@erce.unesco.lodz.pl.

3.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk,  w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych w zakresie ekohydrologii oraz upowszechniania wyników tych badań czy też wykonywania umów, w zakresie realizowania projektów badawczych, staży, stypendiów, konferencji naukowych. Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody, przy czym podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

4.Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, numery identyfikacyjne, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adresy mailowe.

5.Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa.

6.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7.Państwa dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi bieżącej działalności Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

8.Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

10.W sytuacjach, gdy podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania z Państwem.

11.Decyzje podejmowane wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.


INFORMACJA – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN jest: Paweł Bociąga

Kontakt:
mail: iod@erce.unesco.lodz.pl,
tel.: (+48) 42 681 70 06  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron